اضافه ولتاژها در خطوط انتقال انرژی

در این کتاب مسائل و مشکلات اضافه ولتاژها و پدیده های ناشی از تاثیر آن در طرح و ساختمان خطوط انتقال انرژی آورده شده که تاکنون مشابه فارسی آن منتشر نگردیده است. مطالعه اضافه ولتاژها در خطوط انتقال انرژی مستقیما سطح ایزولاسیون خطوط، روش کمپانسه نمودن قدرت رآکتیو خطوط (نوع تجهیزات کمپانسه کننده با قدرت رآکتیو ثابت و قابل تنظیم) سطح قابل قبول افزایش ولتاژ را در مراحل طراحی و بهره برداری با توجه به درصد قطعی ها مشخص می نماید.