انتقال انرژی به فواصل دور

خصوصیات انتقال انرژی به فواصل Km1000 و بالاتر، پدیده‌های ظاهرشده در این نوع انتقال انرژی و روش مقابله به‌طور مشروح در این کتاب آورده شده‌اند. عدم نصب ایستگاه‌های واسطه در فواصل Km600، پیش‌بینی‌ها به منظور کنترل و کمپانسه‌نمودن قدرت رآکتیو شارژ خطوط، استفاده از رآکتورهای شنت قابل کنترل و مقایسه با سایر منابع قدرت رآکتیو، نصب بانک‌های خازنی سری با قدرت ثابت و با قدرت قابل تنظیم در طول خطوط با استفاده از تریستور (در ردیف ابزار FACTS به عنوان TCSC)، پیش‌بینی منابع قدرت رآکتیو در نقاط مناسب در طول خط در این کتاب شرح داده شده است.
کتاب مورد اشاره ترجمه کتابی از تالیفات جدید پروفسور گ.ن.الکساندرف (سال 2008) می‌باشد.