برقگیرها و هادی های زمین در خطوط انتقال انرژی

در این کتاب روش نصب هادي‌هاي زمین و پیش‌بینی مناسب آن شامل موقعیت نصب نسبت به هادي‌هاي فاز، تعداد آنان و میزان حفاظت (احتمال قطعی‌ها علی‌رغم نصب هادي‌هاي زمین)، طبق روابط تئوري به‌طور مشروح نشان داده شده است. هم‌چنین فواصل مناسب نصب برقگیرها در طول خطوط به منظور کاهش سطح اضافه‌ولتاژهاي موجی تخلیه جوي تعیین گردیده است.
برقگیرهای مورد نصب در خطوط مشخصات و پیش‌بینی‌هاي خاص اضافی را نسبت به برقگیرهاي معمول و مورد نصب در ایستگاه‌ها دارا می باشند. این مشخصات طبق استاندارد IEC و مطالعات موسسه EPRI آمریکا در این کتاب ارائه شده است. هم‌چنین نتایج تجربی نصب برقگیرها در خطوط و تاثیر آنان در کاهش دامنه اضافه‌ولتاژها طبق مطالعات انجمن CIGRE شرح داده شده است.