تجهیزات قطع و وصل در شبکه های توزیع

در این کتاب تجهیزات قطع و وصل در شبکه‌های توزیع، ردیف ولتاژهای kV30 -3 مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف عمده در ساخت انواع جدید تجهیزات قطع و وصل و بهبود شرایط بهره‌برداری شبکه توزیع با توجه به نقش انرژی الکتریکی، کاهش ساعات خاموشی‌ها و برقراری مداوم انرژی به مصرف‌کنندگان و مشترکین بوده است. کتاب مذکور به‌عنوان اولین کتاب در موضوع شناسایی تجهیزات قطع و وصل در شبکه‌های توزیع و نقش آنان در کاهش خاموشی‌ها به شمار می‌آید.