ترانسفورماتورهای جریان

اهمیت کار به موقع و مطمئن رله‌های خفاظتی و برخورداری از dependability و security بالا (90 تا 100 درصد) در کتب و منابع مختلف به‌طور مشروح آورده شده است. عامل عمده موثر در کار مطمئن و به موقع رله‌های حفاظتی را تغذیه رله‌ها از جریان‌های عیب با استفاده از ترانسفورماتورهای جریان تشکیل می‌دهد. از آنجا اهمیت و نقش ترانسفورماتورهای جریان و کار دقیق آنان در مقابله با حوادث و اختلالات، خاموشی‌ها و صدمات به تجهیزات آشکار می‌گردد. بنابراین آگاهی از ساختمان ترانسفورماتورهای جریان و عوامل و پدیده‌های موثر در کار مناسب آنان حائز اهمیت بوده، لارم است مورد بررسی قرار گیرد. در این کتاب ساختمان ترانسفورماتورهای جریان و پدیده‌های ظاهرشده، هم‌چنین عوامل موثر در از کار افتادن ترانسفورماتورهای جریان مورد تاکید قرار گرفته است.