ترانسفورماتورها و اتوترانسفورماتورها در شبکه های سراسری انتقال انرژی

در این کتاب مشخصه‌ کار ترانسفورماتورها و اتوترانسفورماتورها در شرایط عادی و اضطراری، در ردیف ولتاژهای انتقال مورد مطالعه قرار گرفته است. تغییرات و نوسانات ولتاژ در ترانسفورماتورها و اتوترانسفورماتورها تحت تاثیر مولفه جریان راکتیو ناشی از خطوط انتقال، شرایط اشباع هسته‌ی مغناطیسی در ترانسفورماتورها، تاثیر بارهای نامتقارن نظیر قطع یک فاز در هنگام وصل مجدد تک‌فاز خط بیان شده است.
کتاب تحقیقاتی-پژوهشی تالیف‌شده‌ پروفسور الکساندروف، منتشرشده در سال 2006 در مسکو منبع عمده برای کتاب مذکور به شمار می‌آید.