تقسیم اتوماتیک شبکه در شرایط اضطراری – آیلندینگ ۱

در این کتاب نوسانات در کمیات شبکه در پی رفع عیب (نوسانات PS)، قطع زنجیره‌ای خطوط سالم در پی کار نابه‌جای رله‌ها (پدیده Cascading)، روش‌های مختلف تشخیص نوسانات PS و تفکیک دقیق نوسانات به نوع پایدار و ناپایدار شرح داده شده است.