سایر کتب مولف

رله های حفاظتی در شبکه های توزیع و فوق توزیع – نول زمین شده و نول ایزوله

ژنراتورها در شرایط اضطراری – آیلندینگ ۲

ژنراتورها ، وصل به شبکه های توزیع

تجهیزات قطع و وصل در شبکه های توزیع و انتقال انرژی

حفاظت تجهیزات فشارقوی – کتاب سوم

پدیده کُرُنا در خطوط انتقال انرژی و ایستگاه های فشارقوی

انتقال انرژی به فواصل دور AC/DC – کتاب سوم

رله های حفاظتی و تجهیزات فشارقوی در نیروگاه ها

رله های حفاظتی در خطوط انتقال انرژی و کابل های فشارقوی

انتقال اترژی به فواصل دور – اختلال در ایزولاسیون – کتاب دوم

انتقال انرژی به فواصل دور – تحت ولتاژ ۷۵۰کیلوولت – کتاب اول

رله های حفاظتی دیجیتال در ایستگاه ها و تجهیزات فشارقوی

رله های حفاظتی دیجیتال در شبکه های توزیع و فوق توزیع

حفظ، کنترل و تثبیت ولتاژ در شبکه های انتقال انرژی – کتاب دوم – افزایش ولتاژ

حفاظت الکتریکی و رله های حفاظتی در ماشینهای سنکرون – ژنراتورها

حفاظت عیوب زمین در خطوط انتقال انرژی

رله های حفاظتی در تجهیزات فشارقوی

حفاظت دیستانس آنالوگ و دیجیتال

حفظ ، کنترل و تثبیت ولتاژ در شبکه های انتقال انرژی – کتاب اول – افت ولتاژ

حفاظت و کنترل دیجیتال و هوشمند در شبکه های توزیع و فشارضعیف

ایستگاه های فشارقوی با ایزولاسیون هوا در ردیف ولتاژهای بیش از ۳۰۰ کیلوولت – کتاب دوم

حفاظت الکتریکی و رله های حفاظتی هوشمند در نیروگاه ها

حفاظت دیفرانسیل دیجیتال و هوشمند در ایستگاه ها و تجهیزات فشارقوی

اضافه ولتاژها در شبکه های توزیع انرژی

ایستگاه های فشارقوی با ایزولاسیون گاز – ایستگاه های نوع GIS

حفاظت الکتریکی و رله های حفاظتی در مراکز صنعتی و واحدهای تولیدی

حفاظت الکتریکی و رله های حفاظتی در خطوط انتقال انرژی

ایستگاه های فشارقوی با ایزولاسیون هوا در ردیف ولتاژهای ۲۰ تا ۲۳۰ کیلوولت – کتاب اول

روش خاموش نمودن قوس و انتخاب کلیدها

برقگیرها در شبکه های توزیع و انتقال انرژی

کلیدهای نوع هوای فشرده

قطع و وصل جریان متناوب در شبکه های فشارقوی

تئوری انتقال انرژی و طرح خطوط مدرن

رزونانس و فرورزونانس در شبکه های توزیع و انتقال انرژی

ایزولاسیون تجهیزات فشارقوی – جلد اول

برقگیرهای فشارقوی بدون فاصله هوایی

طرح ایزولاسیون خطوط انتقال انرژی و محیط زیست

طرق نوین انتقال انرژی – بررسی مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینه انتقال انرژی در کشور شوروی

رعد و برق و خطوط انتقال انرژی

اضافه ولتاژهای قطع و وصل در شبکه های انتقال انرژی با ولتاژ ۷۵۰-۲۲۰ کیلوولت

کلیدهای فشارقوی – جلد دوم – نوع گازی

وصل مجدد اتوماتیک در خطوط انتقال انرژی

آلودگی محیط و ایزولاسیون تجهیزات فشارقوی

ایزولاسیون و طرح ایستگاه های فشارقوی انتقال انرژی

کلیدهای فشارقوی – جلد اول