هماهنگی در رله های حفاظتی ژنراتورها و شبکه – آیلندینگ ۳

در خاموشی‌های سراسری روی‌داده در سال‌های اخیر کار نابه‌جای رله‌های حفاظتی در شبکه و در نیروگاه‌ها هم‌زمان با برقراری نوسانات PS نقش عمده را در گسترش نوسانات و تبدیل نوسانات پایدار به ناپایدار و بروزخاموشی‌های سراسری دارا بوده است. حفظ ژنراتورها وصل به شبکه در شرایط کار سنکرون به عنوان عامل عمده بازیابی ولتاژ و فرکانس و جلوگیری از بروز ناپایداری محسوب می‌گردد. در این کتاب دستورالعمل تنظیم رله‌های حفاظتی اندازه‌گیر امپدانس طبق استاندارد IEEE ارائه شده است.
این کتاب در چهار فصل از استانداردها و دستورالعمل های مختلف شورای NERC جمع آوری گردیده است.