پروژه ها

پروژه سرویس و اورهال تپ چنجر و سلکتور سوئیچ و رفع نشتی ترانسفورماتور پست 63کیلوولت کالپوش  (کارفرما : برق منطقه ای سمنان)
پروژه سرویس و اورهال تپ چنجر ترانسفورماتورهای T1 و T2 پست 63کیلوولت گرمسار  (کارفرما : برق منطقه ای سمنان)
پروژه سرویس و اورهال تپ چنجر ترانسفورماتور 15مگاولت آمپرTUR  مستقر در انبار مرکزی  ( کارفرما برق منطقه ای سمنان)
پروژه  خرید و اجرای فیبر نوری داخل پست  230 کیلوولت گرمسار  (کارفرما : برق منطقه ای سمنان)
پروژه  خرید و اجرای فیبر نوری داخل پست  63 کیلوولت گرمسار   (کارفرما : برق منطقه ای سمنان)
پروژه تعویض ترانسفورماتورهای جریان 72/5 کیلوولت در ایستگاه 63کیلوولت بندرترکمن (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه تعویض ترانسفورماتورهای جریان 72/5 کیلوولت در ایستگاه 63کیلوولت کردکوی (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه تعویض ترانسفورماتورهای جریان 72/5 کیلوولت در ایستگاه 63کیلوولت مینودشت(کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه تعویض ترانسفورماتورهای جریان 72/5 کیلوولت  در ایستگاه 400 کیلوولت ناریوران (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه تعویض ترانسفورماتورهای جریان 72/5 کیلوولت در ایستگاه 63کیلوولت ساری3 (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه تعویض ترانسفورماتورهای جریان 72/5 کیلوولت در ایستگاه 63کیلوولت آمل3 (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه تعویض ترانسفورماتورهای جریان 72/5 کیلوولت در ایستگاه 63کیلوولت دارایی (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه تعویض ترانسفورماتورهای جریان 72/5 کیلوولت در ایستگاه 63کیلوولت بابلکنار (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه تعویض ترانسفورماتورهای جریان 72/5 کیلوولت در ایستگاه 63کیلوولت ونوش (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه تعویض ترانسفورماتورهای جریان 72/5 کیلوولت در ایستگاه 63کیلوولت مرزن آباد (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه تعویض ترانسفورماتورهای جریان 72/5 کیلوولت در ایستگاه 63کیلوولت چمستان (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه تعویض ترانسفورماتورهای جریان 72/5 کیلوولت در ایستگاه 63کیلوولت نور(کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه تعویض ترانسفورماتورهای جریان 72/5 کیلوولت در ایستگاه 63کیلوولت چالوس (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه تعویض ترانسفورماتورهای جریان 72/5 کیلوولت در ایستگاه 63کیلوولت خراط کلا (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه تعویض ترانسفورماتورهای جریان 72/5 کیلوولت در ایستگاه 63کیلوولت نمک آبرود (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه تعویض ترانسفورماتورهای جریان 72/5 کیلوولت در ایستگاه 63کیلوولت کیاسر(کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه نصب، تست و راه اندازی رله های حفاظتی بر روی فیدرهای 63کیلوولت و ترانسفورماتورهای پست 230کیلوولت  قائمشهر (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه نصب، تست و راه اندازی رله های حفاظتی بر روی فیدرهای 63کیلوولت و ترانسفورماتورهای پست دهک (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه نصب، تست و راه اندازی رله های حفاظتی بر روی فیدرهای 63کیلوولت و ترانسفورماتورهای پست چهل شهید آمل (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه نصب، تست و راه اندازی رله های حفاظتی بر روی فیدرهای 63کیلوولت و ترانسفورماتورهای پست شهید سلمانی (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه نصب، تست و راه اندازی رله های حفاظتی بر روی ترانسفورماتورهای پست دریاسر (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه نصب، تست و راه اندازی رله های حفاظتی بر روی فیدرهای  400 کیلوولت بی واحدها در پست 400کیلوولت نیروگاه نکا (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه برکناری بریکرهای نیمه روغنی 72/5 کیلوولت و نصب، تست و راه اندازی بریکرهای گازی 72/5 کیلوولت در ایستگاه 230 کیلوولت  قائمشهر (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه برکناری بریکرهای نیمه روغنی 72/5 کیلوولت و نصب، تست و راه اندازی بریکرهای گازی 72/5 کیلوولت در پست اسلام آباد (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه برکناری بریکرهای نیمه روغنی 72/5 کیلوولت و نصب، تست و راه اندازی بریکرهای گازی 72/5 کیلوولت در پست سه راه جویبار (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه برکناری بریکرهای نیمه روغنی 72/5 کیلوولت و نصب، تست و راه اندازی بریکرهای گازی 72/5 کیلوولت در پست علی آباد (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه برکناری بریکرهای نیمه روغنی 72/5 کیلوولت و نصب، تست و راه اندازی بریکرهای گازی 72/5 کیلوولت در پست کردکوی (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه برکناری بریکرهای نیمه روغنی 72/5 کیلوولت و نصب، تست و راه اندازی بریکرهای گازی 72/5 کیلوولت در پست گرگان 1 (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه برکناری بریکرهای نیمه روغنی 72/5 کیلوولت و نصب، تست و راه اندازی بریکرهای گازی 72/5 کیلوولت در پست گنبد 1 (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه برکناری بریکرهای نیمه روغنی 72/5 کیلوولت و نصب، تست و راه اندازی بریکرهای گازی 72/5 کیلوولت در پست نوشهر  (کارفرما : برق منطقه ای مازندران )
پروژه سرویس و اورهال دستگاه سیرکوله روغن ترانسفورماتورهای قدرت به ظرفیت 4000 لیتر بر ساعت (کارفرما : برق منطقه ای سمنان )