کنترلرها در خطوط انتقال انرژی

در این کتاب روش های کنترل بار در خطوط انتقال انرژی در ردیف ولتاژهای HV و EHV شرح داده می شود. کنترل قدرت برقرار شده و امکان تنظیم آن در هر لحظه مستلزم تغییر امپدانس خط به روش های مناسب می باشد. روش های تغییر امپدانس در این کتاب نشان داده شده است.
کتاب حاضر به عنوان اولین کتاب در موضوع کنترل بار در خطوط انتقال انرژی حائز اهمیت بوده تاکنون در دیگر منابع و مراجع فارسی به طور مشروح مطرح نگردیده است.